Zaključak upoznavanja

Predstavljeni segmenti rada i način funkcionisanja, samo su jedan od primera kako se u današnjem vremenu mogu spojiti delovanja i profitnog i neprofitnog karaktera. To je jedan od oblika sve više popularnog socijalnog preduzetništva, a osmišljavanje sličnih modela je najviše korisno sa tog aspekta, da animira i motiviše bilo kog pojedinca da razmišlja o toj mogućnosti, koju je uvrežena potreba da težimo što većoj i većoj materijalnoj dobiti, radi navodne sigurnosti, potisnula, može se reći još od prvog oblika robne i posebno novčane razmene u istoriji.
Okolnosti u kojima se kao društvo nalazimo, sugerišu da je neophodno dobro se razmisliti o našim principima delovanja i posledicama istog. Da li svojim postupcima podržavamo ekonomiju čiju uspešnost merimo samo veličinom ostvarenog profita, ili doprinosimo razvoju socijalne ekonomije, zasnovane i na materijalnoj satisfakciji i na društveno korisnoj promeni, koja se uklapa u dugoročnu strategiju stabilnog funkcionisanja društva u svim segmentima?

Predstavljeni oblik delovanja je obradio i u saradnji sa okruženjem nadalje će obrađivati svoje segmente, ali uspešnost zavisi od jednog, najvažnijeg faktora, koji nije svojstven tržišno orijentisanoj ekonomiji – od zajedničkog delovanja više činioca društvenog života. Program prikazuje plan zajedničkog ostvarenja dugoročno održivih rezultata, saradnjom civilnog sektora, što je zapravo udruženje, zatim građana, kao i javnog sektora u manjem obimu, čime je plan manje podložan politizaciji, koja uvek preti. Stvaranjem odnosa međusobnog poverenja, odnosno izjednačavanjem statusnih pozicija, kroz navedene principe programa, svaki učesnik ima podjednaku priliku da učestvuje u realizaciji i to ne menjajući bitnije dosadašnje navike, već samo drugačije usmeravajući svoju energiju. To se sa aspekta učešća u pogledu kupovine preko internet prodavnice, može objasniti činjenicom da ta kupovina nije nova u životu kupca, jer će je svakako obaviti negde, ali na ovaj način on direktno učestvuje u veoma korisnom procesu – pasivno (praćenjem sprovođenja programa) ili aktivno (korišćenjem resursa koji se kroz rad stvaraju), pri čemu ima jasnu sliku kako se sve odvija i time dokaz da trud, njegovi postupci i samo njegovo postojanje nije samo svedeno na status potrošača ovog društva.

Time dolazimo i do još jedne veoma važne činjenice, a to je porast motivacije pojedinca i izlazak iz prisutne apatije, tj. iz stanja prihvatanja okolnosti kao nepromenljive.

Imajući sve u vidu, sigurno je da predstavljena forma predstavlja, popularno rečeno, win-win-win model – za sva tri sektora ove države. Zbog toga zaslužuje priliku od svakog od njih, da se ostvari, istovremeno nudeći sebe tim istim sektorima kao primer, podsticaj i podsetnik na neophodnost da svako dalje samostalno delovanje transformišu u sličan oblik, kako bi započeo proces omasovljenja ovog pravca, što se po mnogim pokazateljima trenutnog stanja u društvu, jednostavno nameće kao obaveza.

Carpe Diem – socijalno preduzeće