Više o raspodeli profita

Sveukupno ostvareni profit će se koristiti tako što će samo do 20% biti korišćeno za proširenje poslovanja – edukaciju zaposlenih, ulaganje u novu opremu i slično – a preostalih 80% procenata će biti prebačeno na namenski račun, za potrebe realizacije aktivnosti sektora za doprinos zajednici (od čega veći deo ide na aktivnosti opisane na stranama faza II i faza III). Od tih 80%, po 10% će biti usmereno za sektor kulture, aktivnosti koje će se sprovoditi pod vođstvom članova nadzornog odbora; zatim sektor za aktivnosti koje će građani sami predlagati; i u sektor za pomoć ugroženim kategorijama društva – obolelima od najtežih bolesti, osobama sa invaliditetom i drugi.

Na ovoj strani želimo malo više da opišemo upotrebu ovih po 10%.

Fond za kulturne aktivnosti – s obzirom da su članovi Nadzornog odbora osobe koje pripadaju javnoj sceni, a u proširenom sastavu će biti uključene i osobe iz javnosti, svrha ovog fonda je osmišljavanje aktivnosti u domenu kulture, koje će još snažnije preneti poruke o svrsi celokupnog programa. Vođenje fonda će biti povereno upravo članovima Nadzornog odbora. To znači da će oni raspolagati sredstvima, međusobnim dogovorom o upotrebi sredstava. Odluke donose samostalno, s tim da imaju preporuku da koncepte idejnih rešenja predstave javnosti, u cilju dobijanja evenutalnih korisnih sugestija, koje bi mogle da unaprede definisane koncepte. Nadzorni odbor je dužan samo da pre upotrebe sredstava, Upravnom odboru predoči konačan plan, iz razloga utvrđivanja da li planirane aktivnosti pripadaju sektoru kulture, u jasnom i nedvosmislenom smislu. Izvršenje plaćanja iz ovog fonda vrši predsednik Nadzornog odbora ili drugo lice, koje članovi Nadzornog odbora postignutim konsenzusom odrede.
Nadzorni odbor je dužan da nakon realizacije predloženih aktivnosti u sektoru kulture, podnese konačan izveštaj o realizaciji članovima Upravnog odbora, ako je period realizacije kraći od šest meseci, a ako je period realizacije predočenih aktivnosti duži, onda postoji obaveza periodičnog izveštavanja, na svakih šest meseci.

Ideja organizatora programa u ovom trenutku jeste da sredstva ovog fonda budu iskorišćena za stvaranje kvalitetnog medijskog sadržaja (video snimaka u kraćoj ili dužoj formi), koji će svojom tematikom na suptilan način preneti poruke koje se tiču glavne vodilje tokom razvijanja programa – težnja da se olakša borba za osnovne uslove života, zatim da se pruži prilika potencijalu u svakom pojedincu da se iskaže u punom svetlu, da se povrati opšte poverenje u zajedništvo, danas preko potrebno i na kraju, da se povrati poštovanje prirode i prirodnih resursa. Tako formirani sadržaji bi se uz pomoć interakcije sa javnošću, koja se kroz program takođe razvija, i kroz saradnju sa postojećim društvenim i civilnim organizacijama, preneli do što većeg broja ljudi. Fokus je na mlade naraštaje, s obzirom da je u njima najveći potencijal da postoječe dostupne resurse, modelima poput “Rešenje postoji” i sličnim, iskoriste na najbolji način. Ipak, naravno, to je samo naša ideja iz koje je proisteklo formiranje ovog fonda, ali odluka je na Nadzornom odboru.

Fond za aktivnosti koje građani predlažu – za sredstva iz ovog fonda će građani moći da se takmiče sa svojim idejama, odnosno projektima. Svi projekti će biti javno predstavljeni i putem glasanja  će se izabrati oni koji će se finansirati. Pravo da konkuriše sa svojim idejama, kao i da glasaju, imaju osobe koje su kupci na internet prodavnici.

Humanitarni fond – ovaj fond je osmišljen kao pokušaj da se odgovori na negativan trend rešavanja problema ugroženih kategorija društva, skupljanjem sredstava SMS i sličnim humanitarnim akcijama, na koje smo nažalost prinuđeni. Namera je da se realizacijom poslovnih delatnosti, na predstavljen način obezbedi kontinuitet izdvajanja sredstava za ove potrebe. Ipak, cilj nije samo rešavanje pojedinačnih situacija. Cilj je da se iskoriste veštine timova, kao i interakcija sa javnošću, da se dođe do iznalaženja nekog trajnijeg rešenja, koja će se oslanjati na očekivane rezultate celokupnog programa. Neki predlozi u ovom trenutku postoje. Ipak, sačekaćemo da se zvanično krene sa fazom I, kada će biti objavljen javni poziv za davanje predloga na pitanje: “kako bi najbolje mogli dugoročno da iskoristimo prikupljena sredstva ovog fonda?”. Kao i druge aktivnosti, i ova aktivnost će biti transparentna i otvorena za sve predloge, sugestije, smernice. Zajedno ćemo napraviti model koji će odrediti i način raspodele odgovornosti za donošenje svih odluka vezanih za ovaj fond.

Carpe Diem – socijalno preduzeće