Reanimacija

Podprojekat 1: Oaza optimizma

Projektom Oaza optimizma se definišu aktivnosti koje će doprineti formiranju održivog mehanizma, radi ostvarenja sledećih specifičnih ciljeva:

 • Formiranje modela oživljavanja napuštenih domaćinstava i sela, spajanjem najboljeg iz sela i grada, uz obezbeđenje svih egzistencijalnih potreba
 • Stvaranje uslova da svaki pojedinac, učesnik projekta i budućih aktivnosti, prepozna sopstvene potencijale i radi na razvijanju i iskorišćenju istih
 • Stvaranje temelja za strateško pristupanje dugoročnom rešavanju gorućih problema, sa kojima se svakodnevno suočavamo
 • Formiranje jedinstvenog obrazovnog programa, kao pomoć postojećim oblicima obrazovanja
 • Akumulacija kvalitetnih ljudskih resursa i njihovo dalje razvijanje, u svrhu njihovog potpunog ostvarenja kao individue, a zatim kroz timsko delovanje, stvaranje snažnog sinergetskog efekta, koji će biti inicijator još dalekosežnijih rezultata

Projekat se oslanja na dva glavna segmenta aktivnosti, koje će se paralelno sprovoditi:

 1. Izgradnja kompleksa na nekom od napuštenih imanja i razvoj prateće infrastrukture

Kompleks će biti izgrađen na jednom od napuštenih seoskih imanja, kako bi se stvorio primer dobre prakse, koji će pokazati kako se jedno napušteno imanje može iskoristi i kakve mogućnosti može pružiti. Lokacija će se izabrati prema proceni gde postoji najveće interesovanje lokalnog stanovništva i lokalne samouprave, a u okviru izabranog regiona, prema karakteristikama imanja i zemlje. A mogućnosti koje može pružati, biće predstavljene kroz različite uloge koje će kompleks imati:

 • Uloga obezbeđenja prijatnog ambijenta u kome se može svakodnevno živeti – kuća za život onih koji održavaju imanje (od prirodnih materijala – zemlja, kob masa, slama, drvo), uz objekat za smeštaj 40 osoba, sa obezbeđenim uslovima održivosti u svakom pogledu (voda iz prirode, obnovljivi izvor energije, grejanje, hrana), sa najvišim stepenom ekološki zdravog okruženja, pri čemu je obezbeđena i mogućnost privređivanja
 • Uloga poljoprivrednog dobra – sa mehanizmom proizvodnje poljoprivrednih proizvoda za 150 ljudi, uz zasade organskih kultura, namenjeni prodaji (jagoda, malina, paulonia, lekovito bilje…)
 • Uloga edukativnog centra – edukativne radionice/treninzi (za učesnike besplatni), na različite teme, u svrhu ličnog i profesionalnog razvoja polaznika, a koristeći usluge formirane mreže edukatora; škola prirode za decu koja se školuju u sistemu formalnog obrazovanja; edukativni i volonterski kampovi
 • Uloga turističkog centra – u kasnijoj fazi proširenja, za realizaciju turističkih tura
 • Uloga azila za životinje

Sam kompleks će biti spoj najboljeg što selo i grad mogu ponuditi.

2.  Sprovođenje jedinstvenog obrazovnog programa i formiranje Timova optimista

Osnovni cilj ovog programa jeste da stvori timove i pojedince, koji su osposobljeni da trenutno reaguju i da u postojećim okolnostima, za kratko vreme realizuju korake koji će doprineti pozitivnoj promeni. Program objedinjuje veštine, znanja, radionice i treninge iz više sfera života, za koje iskustvo kreratora ovog projekta, govori da je te oblasti potrebno primarno obuhvatiti, a kasnije nadograđivati po potrebi. Trajanje programa je 9 meseci. 

Neophodnost postojanja ovakvog programa se ogleda u nedostacima formalnog obrazovanja, povezano sa drugim aktuelnim problemima, na čije rešavanje će projekat uticati. Prema autorima ovog projekta, obim i struktura ovakvog programa je najbrži način da se, zajedno sa razvojem infrastrukture, formira zamajac koji će dovesti do dugoročno stabilnih i održivih rezultata.

Obrazovni program sadrži komponentu namenjenu ličnom razvoju i radu na sebi, a onda i komponentu namenjenu zajedničkom radu, u sinergiji sa drugim ljudima.

 • Komponenta programa namenjena razvoju pojedinca i samostalnom radu na sebi

Komponenta sadrži sledeće treninge/radionice:

 • Suočenje sa sopstvenim kočnicama i prepoznavanje sopstvenih potencijala
 • Izgradnja sopstvenih ciljeva i fokusiranje na ostvarenje istih
 • Svesnost o neophodnim elementima da bi oslobodili sopstvenu kreaciju u punom obimu
 • Komponenta programa namenjena zajedničkom delovanju

Komponenta sadrži sledeće treninge/radionice:

 • Projektno razmišljanje – razvijanje i upravljanje projektima
 • Razvijanje planova za iskorišćenje utvrđenih tržišnih šansi
 • Tržišno delovanje
 • Razvoj medijskog kanala

Način promocije i zaštite projekta i način obezbeđivanja sredstava 

 • Formiranje nadzornog odbora

Nadzorni odbor bi imao ulogu da kontroliše da li se aktivnosti projekta „Oaza optimizma“ sprovode prema prvobitnom planu i shodno tome, da li se prikupljena sredstva (opisano u narednoj stavci) troše namenski.  Imaju ovlašćenje da u svakom trenutku angažuju revizora, koji će utvrditi legitimnost troškova.

Nadzorni odbor bi činile osobe istaknute u svojim oblastima delovanja, a koje svojim načinom života podržavaju principe na kojima je zasnovan ovaj projekat. To bi bile javne ličnosti, koje imaju kredibilitet da pozovu javnost da podrže projekat, a takođe imaju i medijsku moć da, ukoliko se sredstva ne troše namenski, unište projekat i izvedu odgovorna lica pred lice pravde. Na taj način oni su i ambasadori, ali i štit projekta.

Načini obezbeđivanja sredstava

 • Formiranje privrednog subjekta – osnivanje firme koja će imati ugovornu obavezu, u poslovima koje sklapa sa privrednicima, a i prema javnosti – fizičkim licima, da profit koristi za potrebe realizacije projekta.
 • Prikupljanje donacija iz inostranstva – preko video predstavljanja udruženjima dijaspore i na internet portalima za prikupljanje donacija (KickStarter, IdeGoGo i sl.)

Očekivani rezultati

Ukoliko bi se do marta 2018-e godine sakupilo dovoljno sredstava, u narednih godinu dana bilo bi postignuto sledeće:

 • Izgrađeno 5 kompleksa u 5 regiona Srbije, potpuno osposobljeni da izvrše svaku od iznad pomenutih uloga
 • Formirano 5 timova po 20 osoba, koji imaju veštine i znanja da reaguju na tržišne šanse, stvarajući prihod za dalje projektne aktivnosti, ali i da reaguju na rešavanje gorućih problema društvene zajednice pojedinačnog regiona, a i šire
 • Zaposleno 50 osoba, na održavanju imanja
 • Više od 5 ha površine je pod zasadom organskih kultura namenjenih prodaji, takođe sa ciljem stvaranja prihoda za dalje projektne aktivnosti i proširenje projekta na druge regione Srbije
 • U svakom od 5 regiona je osposobljeno 5 „pametnih“ poljoprivrednih sistema za proizvodnju hrane za ukupno 750 osoba, na ukupnoj površini 5ha (ova površina je odvojena od pomenute površine pod zasadima organskih kultura)

Finansijski detalji

Potrebna sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti po regionu: Oko 200.000 €.

Carpe Diem – socijalno preduzeće