4 principa zaštite od bilo čije samovolje

Glavna razlika programa i organizacije uopšte, u odnosu na sve druge organizacije, ogleda se u 4 principa delovanja:

1. Osnivači ne mogu imati veći dohodak, po bilo kom osnovu, od zaposlenog sa najvećim primanjima, a koji nije osnivač, niti deo upravnog odbora. Time su prava zaposlenih i osnivača trajno približena, odnosno izjednačena.
2. Novčane zarade zaposlenima mogu rasti samo do proseka zarada u razvijenim zemljama Evrope, bez obzira koliko organizacija bude rasla i bude uspešna. To znači da ni u kom slučaju organizacija ne može služiti za gomilanje bogatstva bilo kog pojedinca – niti osnivača, niti zaposlenog.
3. 80% ili više od ostvarenog profita se prebacuje na namenski račun, za aktivnosti u korist društvene zajednice, od čega po 15% ide u fond za kulturu i humanitarni fond. Preostalih 20% profita se ulaže u proširenje delovanja organizacije (edukacija zaposlenih, nova oprema…).
4. Sva finansijska dokumentacija je dostupna javnosti i nadzornom odboru, kako bi se pratilo sprovođenje prethodno navedenih principa. Nadzorni odbor će činiti ličnosti sa javne scene i predstavnici lokalnih organizacija, kao predstavnici građana, koji su prepoznati da svojim načinom života podržavaju ciljeve i principe organizacije. Uskoro će biti dostupno više informacija o tome kako i vi možete postati deo nadzornog odbora. U svakom trenutku članovi odbora imaju ovlašćenje i sredstva da angažuju nezavisnog revizora, koji će utvrditi da li se obećano sprovodi i shodno tome mogu delovati, koristeći svoju medijsku moć, tj. ukoliko dođe do zloupotrebe, medijski mogu da unište organizaciju. Na taj način, svako ko čini organizaciju je pozvan na dodatnu ozbiljnost u delovanju, a sveukupno, organizacija je zaštićena od samovolje bilo kog pojedinca.
Dodatno, biće javno dostupna informacija i o ostvarenom profitu u svakom trenutku, tako da će svako ko bude sebe video kao deo programa, moći da isprati koliko smo blizu realizacija aktivnosti faze II i faze III, kao i na koji način je doprineo (npr. ako je osoba kupac preko internet prodavnice koja se formira, znaće koliko je svojom kupovinom doprineo celokupnoj realizaciji).

koristimo postojeća i stvaramo nova